Lapače tukov

       Lapače tukov sú nádoby na vyzrážanie a zachytávanie tukov a rastlinných olejov z objektov v kuchynských a potravinárskych prevádzkach ( hotely, penzióny, jedálne, veľkovýrobne potravín ), závodoch na spracovanie mäsa a bitúnkoch, a všade tam kde dochádza k uvolňovaniu tukov a rastlinných olejov. Lapače sa umiestňujú za prevádzkovou časťou , kde plnia svoju úlohu vyzrážania a zachytávaniu tukov a rastlinných olejov pred napojením a vypúšťaním do verejnej kanalizačnej siete, alebo pred čistiarňami odpadových vôd.

 

Princíp lapača tukov -  Lapač tukov pracuje na princípe, kedy vtekajúca odpadová voda obsahujúca tuky a rastlinne oleje vteká do lapača tukov do priestoru flotácie, kde hrubé nečistoty sedimentujú na dno komory a tuky, minerálne oleje flotujú na základe rozdielnej mernej hmotnosti k hladine. Tuky a oleje sa dostanú na hladinu kde sa zdržiavajú a je potrebné ich pravidelne zbierať, zhrňovať špeciálnou zhrňovacou lopatkou do zbernej nádoby, ktorá sa po naplnení vyprázdňuje v zmysle predpisov.Taktiež je potrebné z prvej komory lapača, kde je umiestnený zberný kôš čistiť pravidelne tento kôš, kde sú zachytávané hrubé mechanické nečistoty ( ostatky z jedál ).Očistená voda od tukov prepadá do kanalizačnej siete , prípadne do ČOV.  Veľkosť lapača tukov je navrhnutá podľa potreby zachytávania určitého vyprodukovaného tuku z kuchýň  jednotlivých zariadení , alebo výrobných prevádzok. Pre navrhnutie účinného objemu - aktívnej časti lapača je potrebné vedieť počet jedál pripravovaných za 1 deň, alebo výkon (l/s). Ďalej je potrebné uviesť , kde bude lapač umiestnený, či sa jedná o umiestnenie v interiéri, kedy je nutné lapač odvetrávať potrubím do vonkajšieho prostredia a má mať protizápachový ( vodný ) uzáver, alebo bude umiestnený v exteriéri. Pre výrobu je potrebné zadať hĺbku umiestnenia odpadového potrubia ,priemer v mieste lapača . Od tejto informácii sa odvíja veľkosť lapača ako celku, ktorý je celoplastový a zabezpečuje vysokú životnosť a jednoduchu manipuláciu.