Vodomerné šachty

     Vodomerné šachty sú polypropylénové - copolymér vodotesné nádoby osadené spravidla v zemi a slúžia pre umiestnenie meracej techniky pre odber vody z vonkajšej vodovodnej siete pre napojenie objektov. Veľkosť vodomerných šácht je daná množstvom umiestnených vodomerných hodín a armatúr v šachte. Je potrebné sa informovať u príslušných vodárenských spoločnostiach, aké majú požiadavky na veľkosť a umiestnenie šachty.

       Pre správne osadenie šachty je potrebné postupovať následovne : Výkop v tvare kruhu ( nie štvorca ) o priemere min. 1160 mm ( pri V.Š. pre jeden vodomer ) a hĺbky výkopu 1700 mm pod upraveným terénom ( viď. schéma - PDF súbor - otvor ). Na dno výkopu realizovať štrkový podsyp ( frakcia 16 - 22 mm ) hr. 180 mm a 20 mm pieskový podsyp. Steny šachty obsypať štrkom ( frakcie 16 - 22 mm ) - nie zasypať šachtu ílovitou zeminou . Na strop šachty umiestniť polystyrén hr. 60 mm a do úrovne upraveného terénu dosypať ornicu ( pre vegetáciu ) - táto skladba platí v prípade umiestnenia šachty v zatrávnenej ploche a v prípade , kedy je pôda s dobrou savosťou vody a nie je problém so spodnou a svahovou vodou ( hladina spodnej vody max. -1,7 m pod úrovňou upraveného terénu. Pre prípad, kedy je šachta umiestnená v spevnenej ploche, prípadne nad ňou prechádzajú vozidlá je potrebné šachtu obetónovať ( viď. schéma - PDF - súbor - otvor ), ako aj v prípade vysokej hladiny spodnej vody , alebo svahovej vody .Zároveň je potrebné na šachtu umiestniť liatinový poklop, alebo plastový určený pre pojázd automobilov. V prípade nejasnosí je potrebné sa informovať.

 

   

K stiahnutiu