Odlučovače ropných látok

       Odlučovače ropných látok ( ľahkých látok ) sa využívajú všade tam , kde je potreba čistenia vôd , ktoré sú znečistené voľnými ľahkými kvapalinami , alebo kde môže dochádzať k uvoľňovaniu ľahkých látok ,ako napr. nafta, benzín, motorové oleje a pod. Jedná sa o odstavné plochy a manipulačné plochy určené pre parkovanie osobných a nákladných automobilov, parkoviská, umyvárky, servisy,všade tam kde môže dochádzať k uvoľňovaniu ľachkých kvapalín do odpadovej vody.Odlučovače ropných látok vyrábame na mieru z polypropylénu - copolymér v zmysle Europskej normy EN 858, kde tieto výrobky splňajú kvalitu vyčistenej vody do 0,05 mg/l NEL.

 

       Odlučovače ropných látok vyrábame podľa požiadavok zákazníka.V odlučovačoch sú použité sorbčné materiály so zvýšenou sorbčnou schopnosťou, z čoho vyplýva , že nevyžadujú takmer žiadnu starostlivosť o údržbu. Princíp fungovania odlučovačov ropných látok - Znečistená voda vteká cez prívodné potrubie a ukľudňovací priestordo gravitačnej zóny, v ktorej dochádza k sedimentácii mechanických nečistôt a súčasne dochádza k flotácii voľných ropných látok na hladinu, a to na základe mernej hmotnosti ropných látok.Plávajúce ľahké látky sú zachytávané sorbciou na textílii - Fibroil. Prečistená voda sa dočistí v dočisťovacej sorbčnej zóne.Nasýtenosť sorbčnej textílie sa prejavuje výrazným sfarbením.