Veľkoobjemové nádrže

          Už zo samotného názvu vyplýva , že sa jedná o nádrže pre uskladnenie veľkého objemu média, či polotovaru určeného napríklad pre výrobu v potravinárskom priemysle.

          Pri zadávani objednávky veľkoobjemových nádrži je potrebné vedieť, či sa jedná o nádrž umiestnenú v interiéri,alebo exteriéri ,či je to nádrž podzemná , či nadzemná ,umiestnenie nádrži pod prístreškom, alebo na voľnom priestranstve. Ďalej je potrebné špecifikovať chemické zloženie média a max. možnú teplotu média pri jeho uskladnení v nádrži. Ďalej je potrebné uviesť, akým spôsobom sa bude nádrž plniť médiom, cez aký vstup - špecifikovať. Akým spôsobom bude médium prípadne vypúšťané. Aký vstup pre osobu do nádrže bude odberateľ preferovať v prípade potreby čistenia, alebo kontroly nádrže z vnútornej strany. Či bude potrebné integrovať vrámci vlezu do nádrže fixný polypropylénový rebrík a prípadne iné požadované úpravy nádrže. Ďalej je potrebné vedieť, kde má byť nádrž inštalovaná - lokalita - miesto, z titulu zváženia prepravy na miesto určenia, alebo potrebu nádrž vyrobiť v polotovaroch vo výrobných priestoroch a finálne ukončenie nádrže na mieste určenia.