Zberné nádrže

       Zberné, alebo tzv. akumulačné nádrže slúžia na zber a uskladnenie média rôzného chemického zloženia a teploty . Možnosti využitia sú široké. Môže sa jednať o zber dážďovej vody pre občianské stavby na polievanie, požiarná voda ,atď., alebo na zber, resp. uskladnenie médii pre rôzne technologické postupy v priemysle, či poľnohospodárstve.

       Pri objednávaní nádrží je potrebné vedieť, či sa jedná o nádrž umiestnenú v interiéri, alebo exteriéri, či má byť nádrž podzemná, nadzemná. V prípade nadzemnej nádrži, či bude volne stojatá , alebo pod prístreškom, či má byť pochôdzna strecha. Ďalej je potrebné uviesť chemické zloženie média a max. teplotu média uskladňovaného v nádrži. Taktiež ostatné náležitosti, ako - napúšťanie , vypúšťanie nádrže, čistenie , vstup do nádrže.

       Pre výrobu je nutné uviesť lokalitu - miesto inštalovania nádrže z titulu zváženia prepravy na miesto určenia ( nadrozmerný náklad ),alebo potrebu výroby nádrže na mieste.

Príklady prevozu a osadenia nádrži                                                                                           Pokyny pre Inštalácie zberných nádrži máte k nahliadnutiu v PDF súboroch - podľa objemov zberných nádrži.

K stiahnutiu