POSTUP OSADENIA NÁDRŽI

       Pre správne fungovanie nádrži pre svoj účel je potrebné nádrže osadiť technicky správnym spôsobom, ktorý Vám zaručí dlhoročné užívanie. Pre rôznu veľkosť nádrži prezentujeme spôsoby osadenia a to vo forme nákresu a popisu - pokynov pre osadenie.Tieto návody je potrebné preštudovať a následne pri osadzovaní nádrži rešpektovať, a to aj z dôvodu záruky.V prípade nejasností je potrebné sa kontaktovať.

Polypropylénové nádrźe o objeme 10 m3 - 30 m3 v zásade osadzujeme jednak spôsobom, ktorý Vám prezentujeme nákresom a jednak pokynmi , ktoré si otvorte kliknutím. Jedná sa o príklad osadenia nádrži v bežných geologických podmienkách. Extrémne geologické podmienky pre osadenie nádrži ( veľmi vysoká hladina spodnej vody , výdatné svahové vody , osadenia nádrži v zvláštných špecifických podmienkách ) je potrebné riešiť so zvýšenou pozornosťou s dodávateľom.

K stiahnutiu

K stiahnutiu

     Polypropylénové nádrže o objeme 2,3 m3 - 7,5 m3   s kónickou strechou je potrebné osadiť tak, ako je uvedené v nákresoch a pokynoch. Svoju pozornosť je potrebné upriamiť na hladinu spodnej vody v mieste uloženia nádrži a svahové vody.Tiež nie je zanedbateľná hĺbka uloženého odpadového potrubia, z čoho je odvodená výška komína nádrži . Ak je výška komína presahuje 450 mm - strecha musí byť zabezpečená ŽB doskou z titulu väčšieho priťaženia strechy zeminou.

K stiahnutiu

K stiahnutiu